Producenci
Gwarancja

OKRES GWARANCJI:

 • 24 miesiące na produkty fabrycznie nowe.
 • 6 miesięcy na sprzęt komputerowy poleasingowy.
 • Gwarancja realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu.
 • Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dowodu zakupu.

GWARANCJI PODLEGAJĄ:

 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

 • Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady np. pęknięty wyświetlacz, połamane lotki wiatromierza, uszkodzenie przewodów, itp.
 • Uszkodzenia losowe powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie, grad.
 • Uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek:
  • użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją;
  • samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
  • normalnego zużycia w czasie eksploatacji;
 • Obudowy, osłony i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów.
 • Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku ingerencji w sprzęt lub naprawy poza Serwisem Gwaranta.

TERMINY I ZASADY NAPRAW:

 • Wady lub uszkodzenia produktu podlegające gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w czasie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu.
 • W przypadku, gdy naprawa produktu wymaga importu części zamiennych lub wysłania produktu w celu naprawy za granicę, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
 • W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad za względu na brak modelu w ofercie, Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego produktu na inny model o porównywalnych właściwościach. W przypadku braku w ofercie również takiego modelu, za zgodą Reklamującego może zostać dokonana wymiana na produkt o lepszych właściwościach za dopłatą różnicy w aktualnej wartości produktów.
 • Wymienione przez Serwis części oraz produkty stają się jego własnością.
 • W przypadku nie odebrania urządzenia przez Reklamującego z serwisu w terminie 2 miesięcy od zakończenia naprawy i braku możliwości ustalenia terminu odbioru z Reklamującym, Serwis zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za przechowywanie urządzenia w serwisie lub utylizacji urządzenia.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego z winy klienta i braku zgody na naprawę odpłatną serwis pobiera opłatę za ekspertyzę w wysokości 30zł.

DOSTARCZENIE PRODUKTU DO NAPRAWY:

 • Przed wysłaniem produktu do naprawy prosimy o kontakt z Serwisem w celu sprawdzenia, czy uszkodzenie produktu wymaga wysłania do Serwisu. W przypadku dostarczenia do Serwisu produktu sprawnego technicznie lub wymagającego czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami usług serwisowych i transportu.
 • Produkt podlegający naprawie należy dostarczyć na własny koszt do Serwisu wraz z opisem usterki i dowodem zakupu (kopia lub oryginał).
 • Dane kontaktowe, adres i godziny pracy Serwisu znajdują się w zakładce Kontakt niniejszego Sklepu.
 • Zaleca się dostarczenie produktu do Serwisu w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu urządzenia do Serwisu.
 • Zaleca się skopiować dane z urządzenia przesyłanego do serwisu, ponieważ Gwarant nie bierze odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na przesłanych do naprawy urządzeniach.

POZOSTAŁE WARUNKI GWARANCJI:

 • Niniejsza gwarancja może być przenoszona na kolejnych właścicieli produktów pod warunkiem, że aktualny właściciel przedstawi oryginalny dowód zakupu produktu. Warunki niniejszej gwarancji zastępują wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, ustne lub pisemne, włączając dowolne gwarancje dotyczące jakości lub przydatności produktu do określonego celu.
 • Maksymalna wartość odpowiedzialności Gwaranta nie może przekroczyć rzeczywistej ceny zakupu zapłaconej przez klienta za produkt. W żadnym przypadku Gwarant nie będzie odpowiedzialny za szkody pośrednie.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje stwierdzonych przez Serwis Gwaranta lub specjalizowany Serwis Producenta, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub nieracjonalnego sposobu użycia lub konserwacji, wypadku, niewłaściwego pakowania lub nieautoryzowanego manipulowania, zmiany lub modyfikacji, utraty danych.
 • Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeżeli etykieta zawierająca numer seryjny została usunięta lub zniszczona.
 • Odbiorca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru nie ma prawa do odszkodowania, m.in. z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami, itp.
 • Jeżeli Sprzedawca nie wskaże inaczej to reklamacje należy składać drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia powstania/wykrycia nieprawidłowości.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
  • nazwa firmy, instytucji itp;
  • adres korespondencyjny i adres na który należy odesłać towar po zakończeniu czynności gwarancyjnych;
  • numer telefonu kontaktowego i adres email;
  • opis usterki, wady wraz opisem okoliczności uzasadniających reklamacje;
  • kopię bądź oryginał potwierdzenia zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl